หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
 
 

อำเภอบรรพตพิสัย จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย
 
จัดส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย บรรจุโครงการในแผนพัฒนาตำบล และตั้งงบประมาณอุดหนุนโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 แห่ง อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการจัดตั้งโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย จะเป็นหน่วยงานดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
 
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ทราบถึง การดำเนินโครงการดังกล่าว และเชิญชวนให้มาใช้บริการของศูนย์ฯ