หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
 
 

อำเภอบรรพตพิสัย จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย
 
จัดส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย บรรจุโครงการในแผนพัฒนาตำบล และตั้งงบประมาณอุดหนุนโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 แห่ง อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการจัดตั้งโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย จะเป็นหน่วยงานดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
 
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ทราบถึง การดำเนินโครงการดังกล่าว และเชิญชวนให้มาใช้บริการของศูนย์ฯ
 
จ้างเหมาบริการผู้รับผิดชอบและให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 คน โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และระบบเว็ปไซด์ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานฯ ที่มาขอรับบริการประจำศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลและปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และการประสานงานข้อมูลต่างๆ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานระดับจังหวัด/อำเภอ รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการรับคำร้องทุกข์ของประชาชน ดำเนินการรวมรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการช่วยเหลือประชาชน