หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการให้บริการของ ศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชนและประชาชนโดยทั่วไป สามารถที่จะขอทราบข้อมูล
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย ก่อนดำเนินการเป็นเวลาพอสมควรในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแต่ละแผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานในรอบปี ตลอดการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย รวมทั้งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์ ร้องเรียนมายังศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ส่งต่อข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือตอบปัญหาข้อซักถามของประชาชนต่อไป
 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในการอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลเฉพาะของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ท่องเที่ยว, สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และราคาพืชผลทางการเกษตร ฯลฯ) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)
 
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ฯลฯ
 
 
 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน กิจกรรมต่างๆ และการให้บริการประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ผ่านเว็บไซต์ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น
  ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบัน ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี โซเชียลเน็ตเวิร์ก และเป็นการอำนวยความสะดวก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อราชการหนังสือสั่งการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชน อีกทั้งในส่วนของประชาชนที่มีคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารฯ ได้จากเว็ปไซด์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบรรพตพิสัย โดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี และสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน