หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 
 
ในสมัยโบราณอำเภอบรรพตพิสัย มีฐานะเป็นเมืองจัตวา มีชื่อว่า “เมืองบรรพตพิสัย” เดิมตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง คือ บ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลตาสัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอและได้ย้ายที่ว่าการอำเภอ มาอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงที่บ้านส้มเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย เหตุที่เรียกว่า “บรรพตพิสัย” นั้นเพราะ ในท้องที่มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อเขาหน่อ ตั้งอยู่ที่บ้านเขาหน่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแดน มองในระยะไกลๆ จะเห็นเป็นรูปคล้ายพระปรางค์ ตั้งเรียงรายเป็นระเบียบดูสวยงาม จึงได้ชื่อว่า “ บรรพตพิสัย ”
 
ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ และอยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 45 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 909.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 568,684 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.90 ของจังหวัดนครสวรรค์ หรือใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจังหวัด
 
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 82,504 คน แยกเป็น

ชาย  40,571 คน คิดเป็นร้อยละ 49.17

หญิง 41,933 คน คิดเป็นร้อยละ 50.83
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 27,662 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 90.674 คน/ตารางกิโลเมตร
 
อำเภอบรรพตพิสัย เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปิงไหลผ่านเหมาะแก่การทำอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากร ร้อยละ 90 โดยการทำนา ทำไร่ ทำสวน และมีอาชีพเสริม โดยการทำประมง เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ปีก งานฝีมือ และการแปรรูปอาหาร