ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
กระดานสนทนา/รับเรื่องราวร้องทุกข์
รายงานการดำเนินงาน
ติดต่อ
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562   22 ต.ค. 2562 11
ข่าวสารจาก สถ.อ.   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562   22 ต.ค. 2562 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS    22 ต.ค. 2562 8
ข่าวสารจาก สถ.อ.   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   22 ต.ค. 2562 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   แจ้งแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์   22 ต.ค. 2562 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกรฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .25   22 ต.ค. 2562 7
ข่าวสารจาก สถ.อ.   การพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา   22 ต.ค. 2562 7
ข่าวสารจาก สถ.อ.   การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   22 ต.ค. 2562 8
ข่าวสารจาก สถ.อ.   คู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   22 ต.ค. 2562 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 105