หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว0023.14/ว 3686 ลว 25.09.63 จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการปพร่ระบาดของโรคโควิด 19   28 ก.ย. 2563 15
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ดส. ที่ 0023.14/ว 3684 ลว.25.09.63 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX - 3000)   28 ก.ย. 2563 13
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.14/ว 3674 25.09.63 รายงานผลการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ก.ย. 2563 18
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.14/ว 3675 25.09.63 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ   25 ก.ย. 2563 20
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ดส.ที่ นว 0023.14/ว3663 ลว.23.09.63 การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิคสภาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   23 ก.ย. 2563 49
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 376