หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.14/ว 3657 ลว.23.09.63 การดำเนินงานตามแผนมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณราจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2563   23 ก.ย. 2563 20
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ดส. ที่ นว 0023.14/ว 3658 ลงวันที่ 23.09.63 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค   23 ก.ย. 2563 39
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ดส. ที่ นว 0023.14/ว 3619 ลว 21.09.63 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   21 ก.ย. 2563 34
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ดส. ที่ นว 0023.14/ว 3624 ลว 21.09.63 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลือมปี เพิ่มเติม   21 ก.ย. 2563 27
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ดส. ที่ นว 0023.14/ว 3623 ลว 21.09.63 แบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form   21 ก.ย. 2563 23
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 376