หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
"กรุงเก่าแม่เมืองศรี ลือเลื่องฝูงค้างคาว
เขาหน่อแพรวพราว สายน้ำยาวนามแม่ปิง"
คำขวัญอำเภอบรรพตพิสัย
ชมฝูงค้างคาวเขาแก้ว-เขาหน่อ
ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
1
2
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.15/ว 1632 ลว.16.04.64 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบป [ 16 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ที่ นว 0023.15/ว 1627 ลว.16.04.64 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสร [ 16 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ที่ นว 0023.15/ว 1626 ลว.16.04.64 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
 
 
อบต.บ้านแก่ง 🎉เชิญชวนเที่ยวงานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทย ตำบลบ้านแก่ง เทปออกอากาศใน [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแก่ง ประชาสัมพันธ์งานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง ปี 2564 [ 25 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแก่ง การรับสมัครประกวดธิดาโอ่ง ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังซ่าน รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยใหญ่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ธารทหาร [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระเจา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง การขายทอดตลาด [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดของโ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.เก้าเลี้ยว [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกหม้อ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการรับมอบถุงยังชืพจากทางอำเภอชุมแสงเพื่อมามอบให้กับผู [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โครงการความรู้เรื่องที่ดินเพื่อประชาชน [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
เรื่องถังขยะ หมู่ 5 หายไป (12 เม.ย. 2564)    อ่าน 20  ตอบ 0  
เรื่องถังขยะ หมู่ 5 หายไป (12 เม.ย. 2564)    อ่าน 177  ตอบ 0  
เรื่องเงินอาหารกลางวันเด็ก (10 เม.ย. 2564)    อ่าน 169  ตอบ 0  
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 119  
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ของเทศบาลตำบลบ้านแดน [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 125  
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 120