หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
"กรุงเก่าแม่เมืองศรี ลือเลื่องฝูงค้างคาว
เขาหน่อแพรวพราว สายน้ำยาวนามแม่ปิง"
คำขวัญอำเภอบรรพตพิสัย
ชมฝูงค้างคาวเขาแก้ว-เขาหน่อ
ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
1
2
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.15/ว 2516 ลว.31.05.64 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอ [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 84 
ดส ที่ นว 0023.15/ว 2515 ลว.31.05.64 กำหนดการติดตามเร่งการประเมินคุณธรรมและความโ [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 74 
ที่ นว 0023.15/ว 2389 ลว.28.05.64 เลื่อนโครงการการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 91 
 
 
อบต.หนองกระโดน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวรรณา ทับศรี - บ้านนางแสวง โฉมศรี [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ปางสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ได้ประชุมพนักงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมัน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 บ่อ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมัน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 บ่อ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินมะกอก อบต.เนินมะกอกร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ -วันต่อต้านยาเสพติดโลก- (26 มิถุนายน) [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 110 ใบ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สระทะเล กิจกรรมโครงการออกให้บริการรับชำระภาษี, ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเว [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ขอความอนุเคราะ์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ ประชาสัมพันธ์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง ศูนย์พัฒนาบ้าน [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ แนะเตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยใหญ่ Save World : เริ่มได้ดวยการแยกขยะให้ถูกต้อง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านมะเกลือ คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารและกฎกระทรวง ฉบับที่ 70 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (บอร์ดปิดประกาศตุ้กระจกกำมะหยี่) งาน [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
เรื่องนำ้ประปา ม.2 อ่างทอง (15 มิ.ย. 2564)    อ่าน 15  ตอบ 0  
เรื่องถังขยะ หมู่ 5 หายไป (12 เม.ย. 2564)    อ่าน 162  ตอบ 0  
เรื่องถังขยะ หมู่ 5 หายไป (12 เม.ย. 2564)    อ่าน 325  ตอบ 0  
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 205  
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ของเทศบาลตำบลบ้านแดน [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 206  
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 206