ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
กระดานสนทนา/รับเรื่องราวร้องทุกข์
รายงานการดำเนินงาน
ติดต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรับรองข้อมูลจปฐ.2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
การรับรองข้อมูลจปฐ.2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
 
 
อบต.เนินมะกอก โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 2 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
อบต.เนินมะกอก วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนผิวจรา [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อว [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางก [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ห้วยใหญ่ โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 สายข้างอบต. [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ย่านมัทรี ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมตลิ่งพังตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมู่ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าตะโก การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.นาขอม ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ประจำป [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.นาขอม ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานบุคคล (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบป [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 14 รา [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
 
 
เว็บไซต์ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 242  ตอบ 0  
 
 
-รายงานการดำเนินงาน- [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 77