ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบรรพตพิสัย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 24 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25627,45115,22113,0738,42314,19616,84916,54115,90818,89913,148--139,709
2561--------6031,01410,4759,03221,124
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   160,833
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี