หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
 
 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ได้มีการประกาศเป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อที่จะรองรับสิทธิให้ประชาชนทุกคน สามารถที่จะเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ตราบเท่าที่ข้อมูลข่าวสารนั้นไม่เป็นความลับ ซึ่งตามหลักการนั้น
  ข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้องมีการเปิดเผยทั้งหมด ยกเว้นข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ โดยมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการบัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก็ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ รวมทั้งการขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 43 และ มาตรา 44 ก็ได้มีการบัญญัติให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนสามารถที่จะขอดูหรือตรวจสอบได้และจะต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่อขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย ประกอบด้วย เทศบาลตำบล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 12 แห่ง มีข้อมูลข่าวสารหลายประการที่ต้องประกาศเผยแพร่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และอำนวยความสะดวกประชาชนที่มีความต้องการสืบค้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบ รวมทั้งการขอคำแนะนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความสะดวก ซึ่งโดยปกติหากประชาชนต้องการข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องเดินทางไปติดต่อขอตรวจดู ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากและบางครั้งประชาชนอาจไม่สะดวกที่จะไปขอข้อมูลข่าวสาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการเช่น บุคคลในองค์กรเป็นคนรู้จักกันจึงไม่สะดวกใจที่จะแสดงตนเพื่อขอข้อมูลในการมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ที่จะต้องมีการปฏิบัติงานประสานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะต้องใช้ข้อมูลที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐวางไว้ แต่ไม่มีหน่วยงานที่จะมีการบริหารจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารผลงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งไว้ด้วยกัน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การช่วยเหลือประชาชน ได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เป็นต้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เป็นสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายที่จำเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าว ให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางดำเนินการแทนได้ จึงจัดตั้งโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นโดยใช้สถานที่ของที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย