ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์