ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
กระดานสนทนา/รับเรื่องราวร้องทุกข์
รายงานการดำเนินงาน
ติดต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบท [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 20 
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับ [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ \"เจ้าท่า\" แก่องค์กรปกครอ [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 17 
 
 
อบต.หนองกระโดน [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางสวรรค์ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำสนามกีฬาพร้อมพิธีเปิด-ปิด โค [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหร [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬาสำ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว สื่อประชาสัมพันธ์ รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต. ตอน ส.ส. ในสภามาจากไหน? [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางมะฝ่อ การแผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงถนนสาย หมู่ที่ 8-หมู่ที่ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงถนนสายคันคลองวังน้ำเขียว [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองพิกุล กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริต [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 หมู่ที่ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
เว็บไซต์ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 141  ตอบ 0  
 
 
-รายงานการดำเนินงาน- [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 45